جارستان به نقل از رکنا: مرد تهرانی پس از اینکه باجناق خود را به قتل رساند بازداشت شد و راز خیانت خواهرزن این مرد و رابطه پنهانی اش فاش شد.

مرد کینه ای باجناق خود را به قتل رساند و زمانی که در یک قدمی قصاص بود راز سال ها خیانت خواهرزنش با مرد غریبه فاش شد و خواهر مقتول در دادگاه حرف هایی زد که نشان از خیانت زن مقتول بود.