جارستان؛صبح روز شانزدهم آذر ماه نشستی به منظور هماهنگی و همکاری در خصوص آموزش پیش از ازدواج و آموزش زندگی خانواده ویژه دانش آموزان دختر و پسر پایه یازدهم و دوازدهم تمام مدارس دولتی ،شبانه روزی و مناطق محروم استان جلسه ایی با حضور دکتر حسین نحوی نژاد مدیرکل بهزیستی گیلان ، محمد رحمتی مدیر کل آموزش و پرورش استان ، سراجی و افروز معاونت و ریاست اداره تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان ، طوفانی معاون امور پیشگیری وکارشناسان آن حوزه، دکتر جعفری معاون امو ر اجتماعی ،حراست و روابط عمومی و سایر همکاران ستادی برگزار گردید.

در این نشست معاون پیشگیری به بررسی ضرورت آموزشهای پیش از ازدواج و آموزش زندگی خانواده برای سنین نوجوانی و والدین ایشان پرداختند و سیر صعودی عملکرد هشت سال آموزشهای مذکور از ٢١کلاس و ٨جلسه و ٢۵مدرسه و ٢۶٩٧در سال تحصیلی ٩١-٩٠به ١١٣١کلاس و٣٣٧جلسه و ۴١٧ مدرسه و  ٣۴٠٠٠هزار دانش آموز را بیان نمودند .

رحمتی مدیر کل کل آموزش و پرورش استان نیز ضمن تشکر از سازمان بهزیستی لزوم دقت در استفاده از فضای مجازی و پیشگیری از بروز آسیبهای مرتبط با این فضا بیاناتی ایراد کردند و همراهی و همکاری آموزش و پرورش را کمافی السابق در عملیاتی کردن این طرحها و آموزشها را با بهزیستی خاطر نشان ساختند.

در ادامه دکتر حسین نحوی نژاد مدیرکل بهزیستی گیلان به نقش این آموزشها در پیشگیری و کاهش بروز آسیبهای اجتماعی سخنانی ایراد فرمودند و در خصوص محورهای درمان و پیشگیری و بازتوانی و شناسایی مکانهای آسیب خیز اجتماعی و حاشیه نشین و همچنین لزوم استفاده از پایگاههای خدمات اجتماعی ،مراکز مشاوره تحت نظارت پرداختند.ایشان در بحث مداخله و پیشگیری از خشونتهای خانگی ،خودکشی،اعتیاد،فرار دختران و…نقش صدای مشاور(١۴٨٠)و اورژانس اجتماعی(١٢٣)را بسیار اثر بخش خواندند و فرمودند: در بحث مداخله ،بهزیستی میتواند همیشه در خدمت جامعه ی جوان آموزش و پرورش بوده و و ضمن هماهنگی با آموزش و پرورش ،با  تولید محتوای آموزشی مناسب  به نوجوانان (پیش از ازدواج )و خانواده ها (آموزش زندگی خانواده)و همچنین کودکان استثنایی ،باعث توانمند سازی و ارتقاء سلامت روان جامعه ی هدف گردد.

نشست مدیرکل بهزیستی گیلان با مدیرکل آموزش پرورش استان در خصوص آموزش پیش از ازدواج و آموزش زندگی خانواده
نشست مدیرکل بهزیستی گیلان با مدیرکل آموزش پرورش استان در خصوص آموزش پیش از ازدواج و آموزش زندگی خانواده
نشست مدیرکل بهزیستی گیلان با مدیرکل آموزش پرورش استان در خصوص آموزش پیش از ازدواج و آموزش زندگی خانواده
نشست مدیرکل بهزیستی گیلان با مدیرکل آموزش پرورش استان در خصوص آموزش پیش از ازدواج و آموزش زندگی خانواده
نشست مدیرکل بهزیستی گیلان با مدیرکل آموزش پرورش استان در خصوص آموزش پیش از ازدواج و آموزش زندگی خانواده
نشست مدیرکل بهزیستی گیلان با مدیرکل آموزش پرورش استان در خصوص آموزش پیش از ازدواج و آموزش زندگی خانواده
نشست مدیرکل بهزیستی گیلان با مدیرکل آموزش پرورش استان در خصوص آموزش پیش از ازدواج و آموزش زندگی خانواده
نشست مدیرکل بهزیستی گیلان با مدیرکل آموزش پرورش استان در خصوص آموزش پیش از ازدواج و آموزش زندگی خانواده
نشست مدیرکل بهزیستی گیلان با مدیرکل آموزش پرورش استان در خصوص آموزش پیش از ازدواج و آموزش زندگی خانواده
نشست مدیرکل بهزیستی گیلان با مدیرکل آموزش پرورش استان در خصوص آموزش پیش از ازدواج و آموزش زندگی خانواده