جارستان به نقل از صدا و سیما؛ کشت کلزا در گیلان از رونق افتاد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی گیلان امروز گفت : شرایط نامساعد آب و هوایی و به صرفه نبودن کشت کلزا باعث شده کشاورزان گیلانی امسال کشت کلزا را رها کنند.

ابراهیم اکبرزاده با بیان اینکه هر ساله در فصل پاییز ۲ هزار کلزا کار گیلانی در ۷ هزار هکتار از زمین هایشان کلزا کشت می کردند افزود : در شرایطی که کشورمان بیش از پیش به کشت دانه های روغنی نیاز دارد امسال فقط در ۴۰ هکتار از مزارع استان کلزا کشت شده است.
وی گفت: حمایت نکردن دولت از کلزا کاران ، طلب کلزا کاران از شرکت کوثر که از کلزاکاران به قیمت تضمینی کلزار می خرید، بارش باران و نامساعد بودن شرایط آب و هوایی باعث شده کشت کلزا در گیلان از رونق بیفتد.

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی گیلان گفت : ۴۵ تا ۵۵ درصد کلزا روغن و ۱۸ تا ۲۴ درصد آن پروتئین است.
از کلزا برای تولید روغن ، از کنجاله آن برای تغذیه دام و از گل آن برای تغذیه زنبورعسل استفاده می‌شود.
کشت کلزا در گیلان از اوایل مهر آغاز می شود و برداشت آن نیمه اردیبهشت است.
گیاه کلزا گل‌های زرد رنگ چشم نوازی دارد.