جارستان به نقل از صدا و سیما گیلان_بهرنگ بهرامی که به عنوان رئیس اداره گاز تالش معرفی شد از آشنایان ، دوستان و همکاران خود خواست از نصب هرگونه بنر تبریک برای وی خودداری کرده و نیمی از مبلغ نصب بنر را برای امور خیریه هزینه کنند.
دوستان و همکاران بهرنگ بهرامی تاکنون بیش از ۴ میلیون تومان از مبلغ نصب بنر را جمع آوری کردند و با این پول قبض گاز تعدادی زیادی از افراد نیازمند را که به دلیل مشکلات مالی قادر به پرداخت قبض های گاز خود نبودند پرداخت کردند