جارستان-حداکثر میزان صادرات برای هفته سی و یکم سال جاری حدود یک هزار و ۴۲۵ مگاوات بوده است.

 متوسط دمای وزنی در شش ماهه دوم سال به طور متوسط ۰.۱۸ در جه نسبت به سال قبل و ۳.۱۶ درصد نسبت به هفته گذشته کاهش نشان می‌دهد همچنین انرژی نیاز مصرف اصلاحی کشور از ابتدای سال تا پایان هفته سی و یکم ۱۹۰ هزار و ۶۹۲ گیگاوات ساعت بوده که در مقایسه با سال گذشته ۱.۲۵ درصد رشد داشته است.

علاوه‌براین حداقل تولید انرژی برای هفته سی و یکم، ۲۹ هزار و ۵۸۰ مگاوات و حداکثر انرژی برای همین هفته ۳۶ هزار و ۹۳۲ مگاوات گزارش شده، این در حالی است که حداکثر میزان صادرات برای این هفته یک هزار و ۴۲۵ مگاوات و حداکثر میزان واردات ۷۱۸ مگاوات بوده است.

گزارش‌ها از مقایسه تغییرات حداکثر توان موردنیاز مصرف اصلاحی در پیک شب برابر با ۳۷ هزار و ۳۶۶ مگاوات بوده که در مقایسه با هفته گذشته ۳.۸۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد، این در حالی است که در مقایسه با هفته مشابه سال گذشته ۱.۸۸ درصد رشد داشته است.

همچنین حداکثر نیاز مصرف اصلاحی در پیک روز در این هفته برابر با ۳۴ هزار و ۸۰۲ مگاوات بوده که در مقایسه با هفته گذشته ۶.۱۰ درصد کاهش داشته است، این در حالی است که در مقایسه با هفته مشابه سال گذشته ۱.۰۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

 ایسنا،