جارستان به نقل از ایرنا_آذرخش ها می درخشند در آسمان ، گویی آسمان دوربین به دست از زیبایی های بندرانزلی عکس می گیرد. برق آن فلش دوربین و رعدش نوای حیرت از دیدار زیبایی ها عکاس: حسین ارجوند

رعد برق
رعد برق
رعد برق
رعد برق
رعد برق
رعد برق
رعد برق
رعد برق