جارستان-سرویس سیاسی؛ اخباررسیده حکایت ازآن دارد درسکوت خبری و بحران کرونا درشرکت آتیه سازان حافظ مدیر غیربومی منصوب شده است .

شاید برای چندمین باراست که ازحضورمدیران غیربومی درگیلان، با داشتن مدیران توانمند بومی ،سلسله یادداشتهایی درباب علل وعوامل سرریز شدن مدیران بی کیفیت به گیلان که درآستانه بازنشستگی قراردارند ویااز تجربه کافی برخوردارنیستند ، درجارستان منتشرشده است !

این بار اما ،درمجموعه بیمه سلامت استان گیلان وشرکت بیمه آتیه سازان حافظ خبرمی رسدکه برای تصدی مدیریت درگیلان دست به دامان استان خراسان شده اند !

مدیریت بیمه سلامت استان چه توضیحی برای این انتصاب دارد؟

آشنایی یک فرد خراسانی ازاستان گیلان باتوجه به حجم خدمات شرکت بیمه آتیه سازان گیلان به بیش ازیک میلیون بازنشسته کشوری وتامین اجتماعی را چگونه توجیه می کنند؟
آیا فردمنتخب تسلط کافی به استان دارد؟

آیا درگیلان فردی باشاخصه خدمات وآشنایی با وظایف بیمه ای برای بیمه شدگان وبازنشستگان گیلانی وجودنداشت، که ازخراسان نیروواردکنند؟

دکترمحمدی مدیربیمه سلامت استان ودانشگاه علوم پزشکی گیلان چه توضیحی برای انتصاب مدیر غیر بومی که ظرفیتهای منطقه رانمی شناسد دارند؟

ظاهرا سرریزشدن مدیران غیربومی درگیلان تمامی ندارد!