جارستان: بر اساس تفاهم نامه صادره بین مرکز وکلا ، کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه و سازمان تامین اجتماعی ، این گروه در زمره مشمولین میتوانند از تعهدات و خدمات قانونی برخوردار گردند .

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی گیلان ، در اجرای سیاستهای کلان این سازمان مبنی بر تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای و حسب تفاهم نامه صادره با مرکز وکلا ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در اواخر سال ۹۸ ، اعضای این مرکز می توانند ازپوشش های تامین اجتماعی برخوردار گردند

بر اساس این گزارش ، مشمولین این تفاهم نامه اعضای مرکز شامل وکلا ، کارشناسان ، مشاوران خانواده قوه قضائیه و کلیه افرادی که از مرکز پروانه فعالیت دریافت نموده اند میباشند مشروط بر آنکه فاقد رابطه مزدبگیری با مرکز داشته و دارای مجوز معتبر بوده و تحت پوشش مقررات حمایتی خاصی نباشند .

سن متقاضی در تاریخ ثبت معرفی نامه در واحدهای اجرایی تامین اجتماعی حداکثر ۵۰ سال تمام می باشد و در صورتی که متقاضیان دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان باشند معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه قبلی به سقف سنی مجاز اضافه می گردد .

طبق این تفاهم نامه معرفی و یا اعلام خروج افراد از ردیف مشمولین به دلیل عدم احراز شرایط عضویت و… بعهده مرکز می باشد .

نحوه بیمه پردازی نیز از طریق پرداخت مبلغ حق بیمه تعیین شده در هر ماه توسط مرکز مذکور با لیست واحد و بصورت متمرکز و یا توسط بیمه شده و حداکثر تا آخرین روز ماه بعد میباشد .

مشمولین این تفاهم نامه می بایست با معرفی سازمان تامین اجتماعی و بر اساس مفاد بخشنامه های ذیربط قبل از پرداخت حق بیمه ، به هزینه شخصی مورد معاینه قرار گرفته و میزان توانایی جسمی و روحی آنان برابر ضوابط مقرر مورد سنجش قرار گیرد .

نرخ حق بیمه این گروه از مشمولین معادل ۲۷ درصد مبنای پرداخت حق بیمه است و افرادی که تمایل به استفاده از پوشش بیمه ای با خدمات مختلف بمنظور پرداخت حق بیمه کمتر از ۲۷ درصد را دارند می توانند با ارائه لیست تفکیکی برای هر یک از انواع پوشش ها توسط مرکز از مزایای مربوطه طبق نرخ بیمه های مشاغل آزاد بهره مند گردند .

مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که ۵ سال و یا کمتر سابقه بیمه ای دارند به انتخاب متقاضی بین ۱/۲حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد ۷ برابر حداقل دستمزد سال در زمان ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی خواهد بود .

مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که بیش از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند بین ۲/۱ برابر حداقل دستمزد تا حداکثر میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی به انتخاب متقاضی است .

این گروه فاقد رابطه مزدبگیری با مرکز بوده و از شمول قانون بیمه بیکاری خارج می باشند و براین اساس حق بیمه مربوطه ( ۳ درصد ) نیز وصول نخواهد شد .

کلیه حمایتهای مقرر در ماده ۳ قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه سال ۱۳۵۴ به استثنای بند ( ج ) یعنی غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری با رعایت مقررات مربوطه و تغییرات بعدی به این گروه ارائه خواهد شد .