جارستان: صبح روز بیست و نهم آبان ماه همزمان با هفته بسیج و گرامیداشت خدمات حاج قاسم سلیمانی ویزیت رایگان توانخواهان ، سالمندان ومددجویان توسط دکتر رحیمیان مشاور مدیرکل در امور اجرائی ، دکتر پوررضا مشاور مدیرکل و مسئول دبیر خانه استانی شورای ملی سالمندان با هماهنگی مهناز مسرور ریاست اداره بهزیستی شهرستان سیاهکل و با حضور محمد حبیب دوست فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید ارشاد بهزیستی گیلان ، حجت الاسلام حمید نادم مسئول روابط عمومی ، رحیم تکاملی مسئول امور فرهنگی ، صباح مهدی پور رئیس اداره حراست ، عباس امام پناهی مسئول امور ایثارگران ، حقگو کارشناس مسئول توانبخشی و اکبری کارشناس توانبخشی با همکاری امور فرهنگی وبسیج بهزیستی گیلان ، بسیج جامعه پزشکی وسپاه شهرستان سیاهکل درروستای رادارپشته سیاهکل انجام شد .

ویزیت رایگان توانخواهان ، سالمندان ومددجویان روستای رادارپشته سیاهکل
ویزیت رایگان توانخواهان ، سالمندان ومددجویان روستای رادارپشته سیاهکل
ویزیت رایگان توانخواهان ، سالمندان ومددجویان روستای رادارپشته سیاهکل
ویزیت رایگان توانخواهان ، سالمندان ومددجویان روستای رادارپشته سیاهکل
ویزیت رایگان توانخواهان ، سالمندان ومددجویان روستای رادارپشته سیاهکل
ویزیت رایگان توانخواهان ، سالمندان ومددجویان روستای رادارپشته سیاهکل
ویزیت رایگان توانخواهان ، سالمندان ومددجویان روستای رادارپشته سیاهکل
ویزیت رایگان توانخواهان ، سالمندان ومددجویان روستای رادارپشته سیاهکل
ویزیت رایگان توانخواهان ، سالمندان ومددجویان روستای رادارپشته سیاهکل
ویزیت رایگان توانخواهان ، سالمندان ومددجویان روستای رادارپشته سیاهکل
ویزیت رایگان توانخواهان ، سالمندان ومددجویان روستای رادارپشته سیاهکل
ویزیت رایگان توانخواهان ، سالمندان ومددجویان روستای رادارپشته سیاهکل
ویزیت رایگان توانخواهان ، سالمندان ومددجویان روستای رادارپشته سیاهکل
ویزیت رایگان توانخواهان ، سالمندان ومددجویان روستای رادارپشته سیاهکل
ویزیت رایگان توانخواهان ، سالمندان ومددجویان روستای رادارپشته سیاهکل
ویزیت رایگان توانخواهان ، سالمندان ومددجویان روستای رادارپشته سیاهکل
ویزیت رایگان توانخواهان ، سالمندان ومددجویان روستای رادارپشته سیاهکل
ویزیت رایگان توانخواهان ، سالمندان ومددجویان روستای رادارپشته سیاهکل
ویزیت رایگان توانخواهان ، سالمندان ومددجویان روستای رادارپشته سیاهکل
ویزیت رایگان توانخواهان ، سالمندان ومددجویان روستای رادارپشته سیاهکل