جارستان به نقل از سازمان بهزیستی گیلان؛در طی سه روز متوالی به دلیل شرایط کرونا و با رعایت پروتکل های بهداشتی نشستی در خصوص بیمه پایه مددجویان در دفترمعاونت پشتیبانی و منابع انسانی، با حضور سید مهدی خدمت بین دانا معاونت پشتیبانی و داخلی مسئول امور بیمه مددجویان استان بعنوان میزبان ، منوچهری رئیس اداره فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری وروسا و کارشناسان بیمه مددجویان شهرستان ها برگزار شد.

این نشست با موضوع مشترک وحول محور بیمه پایه مددجویان  استان به منظوربررسی چالش ها و مشکلات پیش رو

– ارائه راهکارها با هدف رفع مشکلات موجود برای کلیه مددجویانی که به هر دلیلی از پوشش بیمه پایه جامانده اند.

– بررسی برقراری بیمه درمانی بهبود یافتگان  و ارائه همکاری لازم با حوزه معاونت محترم پیشگیری

–  آگاه سازی شهرستان ها از استمرار فعالیت زنجیره امیدکشور در راستای تقبل هزینه های درمانی و…جمعیت هدف زیر ۱۸ سال

– بررسی شیوه نامه برقراری بیمه پایه افراد مجهول الهویه بستری در بیمارستان ها درسطح استان

صورت پدیرفت .

برگزاری نشست در خصوص بیمه پایه مددجویان درسطح استان
برگزاری نشست در خصوص بیمه پایه مددجویان درسطح استان
برگزاری نشست در خصوص بیمه پایه مددجویان درسطح استان
برگزاری نشست در خصوص بیمه پایه مددجویان درسطح استان
برگزاری نشست در خصوص بیمه پایه مددجویان درسطح استان
برگزاری نشست در خصوص بیمه پایه مددجویان درسطح استان
برگزاری نشست در خصوص بیمه پایه مددجویان درسطح استان
برگزاری نشست در خصوص بیمه پایه مددجویان درسطح استان