جارستان؛اولین دوره آموزشی دستورالعملهای مراکز توانبخشی در منزل با حضور معاون امور توانبخشی دکتر عابدین قاسمیان ، مسئولان و و کادر تخصصی مراکز توانبخشی در منزل، کارشناسان مسئول توانبخشی استان و شهرستانها حوزه توانبخشی در سالن اجتماعات شهید فیاض بخش بهزیستی گیلان برگزار شد.

در این دوره ابتدا گزارشی از طرح “بررسی میزان رضایت مندی خدمت گیرندگان برنامه” ارائه گردید. سپس کارشناسان ستادی ضمن بازخوانی دستورالعمل مراکز به برخی نکات مهم اشاره نمودند.در ادامه نمایندگان گروههای روانی مزمن، سالمندان، ذهنی و جسمی حرکتی با بیان برخی از چالشهای دستورالعمل و نیز اجرای برنامه،از دیدگاههای خود راهکارهایی نیز ارائه نمودند.

در پایان مراسم.معاون امور توانبخشی دکتر عابدین قاسمیان با جمع بندی نظرات مطرح شده ضرورت مستندسازی فعالیتها و برنامه های زمانی و حضور اعضاء تیم تخصصی و امور دستمزدهای نیروها و برخی موارد دیگر را بیان نمود.

برگزاری اولین دوره آموزشی دستورالعملهای مراکز توانبخشی در منزل
برگزاری اولین دوره آموزشی دستورالعملهای مراکز توانبخشی در منزل
برگزاری اولین دوره آموزشی دستورالعملهای مراکز توانبخشی در منزل
برگزاری اولین دوره آموزشی دستورالعملهای مراکز توانبخشی در منزل
برگزاری اولین دوره آموزشی دستورالعملهای مراکز توانبخشی در منزل
برگزاری اولین دوره آموزشی دستورالعملهای مراکز توانبخشی در منزل
برگزاری اولین دوره آموزشی دستورالعملهای مراکز توانبخشی در منزل
برگزاری اولین دوره آموزشی دستورالعملهای مراکز توانبخشی در منزل
برگزاری اولین دوره آموزشی دستورالعملهای مراکز توانبخشی در منزل
برگزاری اولین دوره آموزشی دستورالعملهای مراکز توانبخشی در منزل