جارستان:حزب ندای ایرانیان شعبه گیلان به مناسبت روز خبرنگار بیانیه ایی صادرکرده است که متن آن بدین شرح است:

بسمه تعالی

جان نباشد جز خبر در آزمون/ هرکه را افزون خبر، جانش فزون.

خبرنگاران، همراهان و هم زبانان حمایتگر ونقاد نظام جمهوری اسلامی هستند. خبرنگاران، نقادانی هوشمند، خادمانی بصیر و مدیرانی آشنا به مسائل و زیر و بم امور هستند.کار خبرنگار، انعکاس رخدادهایی است که قابلیت خبرشدن و اطلاع رسانی به جامعه را دارد. لازمه خبرنگار خوب بودن، داشتن علم و دانش، تجربه و جسارت است تا در کنار آن با سرعت، دقت و صحت، که سه اصل مهم در کار خبری است بتواند موفق عمل کند.خبرنگار چشم ، گوش و زبان مردم در جامعه است باید خوب ببیند و خوب بشنود و حقیقت را بگویدخبرنگاران با نگارش حقایق و واقیعت ها در پی شناساندن حقیقت به جامعه هستند، که اگر خبرنگار نبود حوادث درچار دیواری سکوت و سکون می ماندند و غفلت و رخوت، باعث مرگ پدیده ها می شد
حزب ندای ایرانیان شعبه گیلان این روز مبارک را به جامعه خبری گیلان تبریک عرض نموده و آرزوی جامعه ای شفاف درراستای گردش آزاد اطلاعات و اخبار را دارد

حزب ندای ایرانیان _ شعبه استان گیلان