جارستان: شاید این تصور برای شما وجود داشته باشد که بازی برای کودکان و نوجوانان تنها وسیله ای برای سرگرمی و وقت گذرانی می باشد. ولی واقعیت این است که آنها زندگی می کنند تا بازی کنند. یعنی زندگی بچه ها، بازی هایی است که در طول روز انجام می دهند و این بازی ها می تواند در آینده شان تاثیر بسزایی داشته باشد. پس پیشنهاد می شود انتخاب و انجام بازیها با نظارت والدین صورت گیرد.

امروزه بازی های حرکتی با توجه به دلایلی همچون نبود فضای کافی در خانه از یک طرف و وجود جذابیتهای سمعی و بصری بازی های رایانه ای از طرف دیگر، جای خود را به بازی های رایانه ای داده است. و چه بسا اینکه بسیاری از خانوده ها از تهدیدهای بسیاری از این بازی ها ناآگاه هستند.

ادامه دارد …