جارستان-  فرماندار جدید رودبار مشخص شده و بزودی معرفی می گردد.

شنیده ها حاکی از آن است که اسماعیل میرغضنفری از بدنه کارشناسی استانداری به فرماندارری رودبار می رود تا جانشین احمدی (فرماندار فعلی لاهیجان) شود.

او کارشناس ارشد علوم سیاسی و دارای سابقه معاونت فرمانداری در همین شهر است.