جارستان-صد و هشتمین جایزه نوبل شیمی به « ژان پیر سواژ»،« سر جی. فریزر استودارت» و «برنارد ال. فرینگا » برای طراحی و سنتز ماشین های مولکولی تعلق گرفت.

ایرنا