جارستان-طبق مشاهدات مردمی و انعکاس به دفتر سرپرستی خبرآنلاین در استان گیلان و متعاقبا حضور خبرنگار در پارک دانشجوی رشت مشاهده شد کارگران مشغول کارند! …مشغول به قطع درختان پارک

طبق گزارشات مردمی و حضور خبرنگار خبرآنلاین در پارک دانشجوی رشت مشاهده شد برخی  درختان کهن این پارک از رخسار افتاده اند  زیرا تمامی شاخ و برگ  و زیبایی بصری آن را از بین برده اند

پرسشی که مطرح می گردد این است که  آیا هر سال باید شاهد این امر نامبارک بود  و مبنای کارشناسی آسیب زدن به درختان چیست؟

خبرآنلاین