جارستان-نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال گفت: از ابتدای امسال تاکنون هیچ کدام از پروژه‌های نیمه تمام در تالش بزرگ اجرایی نشده است.
محمود شکری با اشــاره به روند اجرای پروژه‌های نیمه تمام در شهرستان‌های تالش، ماسال و رضوانشــهر اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون هیچکدام از پروژه‌های نیمه تمام در شهرستان‌های مذکور اجرایی نشده است.
وی به قول محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور مبنــی بر به صدا در آمدن ســوت قطار تا پایــان دوره این دولــت در گیلان اشاره کرد و افزود: امیدواریم قول نوبخت مانند دولت گذشته نباشــد و مردم سوت واقعی قطار را بشنوند.
نماینده مردم تالش، رضوانشــهر و ماسال با بیان اینکه سخنگوی دولت پرداخت نکردن اعتبارات به دســتگاه‌ها برای اجرای پروژه‌ها را باور ندارد، تصریــح کرد: مدیران دســتگاه‌ها اعلام می‌کنند برای اجرای پروژه‌ها اعتبار نداریم ضمن اینکه رئیس ســازمان برنامه و بودجه به اعتراض نماینــدگان مردم در مجلس بی‌توجه است.
شــکری در ادامه گفت: نوبخــت مطلب را طوری بیــان می کند که اعتبــارات برای اجرای پروژه ها پرداخت شده اما مسؤولان پروژه‌ها را اجرا نکردند.
عضو کمیسیون اقتصلدی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه شهرســتان‌های رضوانشــهر و ماســال اداره حمــل و نقل و پایانه‌ها را نــدارد، بیان کــرد: اســتقرار اداره حمــل و نقــل در شهرستان‌های مذکور نیازمند توجه اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های گیلان است.
شــکری با بیــان اینکــه دولت هــا باید مصوبات همدیگر را قبول داشــته باشند، خاطرنشــان کــرد: ۱۰ ســال گذشــته مطالعــات ایجــاد بندر در تالش توســط کارشناســان داخلی و خارجی انجام شده اما اکنون پاســخی بــرای ارائــه به مردم نداریم.
وی به پرداخــت نکردن اعتبــارات برای اجرای پروژه‌های راه و شهرســازی گیلان توسط ســازمان برنامه و بودجه اشاره کرد و یادآور شد: بهتر اســت کارکنان دستگاه مذکور به دلیل نبود اعتبارات مدت شش ماه مرخصی بروند و این اداره تا پایان سال تعطیل شود.
 باشگاه خبرنگاران جوان،