جارستان :دکتر حسین نحوی نژاد مدیرکل بهزیستی گیلان گفت : طرح تشکیل کمیته علمی در انجمن اتیسم ایران اجرا شود.

حضور دکتر حسین نحوی نژاد مدیرکل بهزیستی گیلان در جلسه هیئت امناء انجمن اتیسم ایران 
این جلسه به میزبانی استاندار محترم تهران جناب دکتر محسنی بند پی در محل استانداری تهران تشکیل گردید .
 طی این جلسه ،  کمیته عزل و نصب اعضاء هیئت امناء تشکیل و اعضای منتخب تعیین گردیدند. همچنین شیوه نامه مربوطه پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.
همچنین طی این جلسه با پیشنهاد دکتر نحوی نژاد مقرر گردید کمیته علمی انجمن طبق طرح ایشان تشکیل و اداره گردد.