جارستان-‘یوکیا آمانو’ مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش فصلی خود از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، تأکید کرد: ایران به تعهدات خود طبق این توافق عمل کرده است.

 از پایگاه خبری آژانس بین المللی انرژی اتمی آمانو امروز دوشنبه در نشست شورای حکام در یک بیانیه مقدماتی گفت:گزارش من در مورد راستی آزمایی و نظارت در جمهوری اسلامی ایران معطوف به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۱۵) به اختصارراستی آزمایی و نظارت بر فعالیت هایی را که آژانس در چند ماه گذشته انجام داده را بر می شمارد.
آمانو در این نشست گفت :ایران کماکان تعهدات هسته ای خود در برجام را اجرا می کند.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی افزود: بعد از آخرین گزارش من، ایران اظهارنامه های خود ذیل پروتکل الحاقی را ارائه داده و آن را تا زمانی که به آن ملحق شود به صورت موقت اعمال می کند. آژانس در حال بررسی اظهارنامه های ایران است.
آمانو ادامه داد: آژانس به راستی آزمایی عدم تخطی مواد هسته ای اعلام شده ازسوی ایران تحت توافقنامه پادمان ادامه می دهد. ارزیابی های مربوط به نبود مواد هسته ای اعلام نشده و اقدام های ابراز نشده ایران ادامه دارد.
ایرنا