جارستان-صد قطعه ماهی خاویاری پرورشی مولد در رشت شناسنامه دار شده اند.


رییس مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید بهشتی رشت امروز اعلام کرد : این تعداد ماهی مولد از بین ۵ هزار ماهی موجود دراین مرکز انتخاب و شناسنامه دار شدند.

صمد درویشی افزود : در این شناسنامه شاخصه هایی نظیر سن ، جنس، وزن، زمان تکثیر و وضعیت مولکولی ماهی مولد نوشته می شود.

وی افزود : با توجه به پرورشی بودن ماهیان خاویاری این نگرانی وجود داشت که استفاده متوالی از ماهیان مولد منجر به نقص و تنگناهای ژنتیکی شود که با این اقدام این نگرانی رفع خواهد شد.

رییس مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید بهشتی رشت اعلام کرد : اگر سال آینده بخواهیم این ماهیان مولد شناسنامه دار را وارد چرخه تکثیر و تولید مصنوعی کنیم با استفاده از این اطلاعات می توانیم به گونه ای عمل کنیم که تنوع ژنتیکی داشته باشیم.

صمد درویشی با اشاره به تلاش برای به حـداقل رساندن نقص ژنتیکی و حفـظ خـزانه های ژنی ماهیان خاویاری پرورشی خاطرنشان کرد : خوشبختانه نتایج حاصل ازاین مطالعه بیانگر وجود خصوصیات ژنتیکی مجزا و منحصر به فرد و وجود تنوع ژنتیکی در داخل جمعیت های موجود دراین مرکز است.

مرکز پرورش و تکثیر ماهیان خاویاری شهید بهشتی سال ۱۳۴۸راه اندازی شد.


باشگاه خبرنگاران جوان