بهراد ذاکری تنهاعضوشورای شهر رشت که به حاج محمدی رای نداد از دلایل خود می گوید:

جارستان:شورای شهر رشت پس از ماهها ، انتخاب چهارم خودرا انجام داد و ده عضو شورا بدون ارائه رسمی برنامه های این کاندیدای غیربومی به مردم و رسانه ها به حاج محمدی با سوابقی محدود به شهرداری شهرهای کوچکی همچون رامسر و شاهرود رای دادند.
در میان اعضای شورای شهر رشت تنها دکتر بهراد ذاکری از رای به این کاندیدا خودداری کرد.
ذاکری در گفتگویی به توضیح چرایی عدم رای خود به حاج محمدی پرداخت.
بهراد ذاکری در ابتدای سخنان خود گفت:
فکر میکنم روند فعالیت شورای شهر در انتخاب شهردار با پیچ منفعت طلبی و مصلحت سنجی برخی از آقایان تنظیم می شود.برخی تمایل بسیاری دارند که سوار شهردار باشند تا با دخالت در انتصابات و چینش مدیران منفعت خود را تامین کنند.
وی در پاسخ به علت عدم رای به حاج محمدی گفت:
به نظر من تا زمانی که گزینه های بومی توانمندی وجود دارند احتیاجی نیست که ما به یک گزینه معمولی که سابقه اجرایی درخشانی هم ندارد،رای دهیم و این را آسیب برای رشت می دانم.
وی افزود : متاسفم که گزینه هایی مثل سیروس شفقی که سوابقی چند برابر شهردار منتخب دارند، به علت بی مهری برخی حتی از حضور در جلسه ارائه برنامه خودداری میکنند که صد البته من هم اگر جای ایشان بودم میدانستم که در شورای شهر رشت با این رویه شانسی برای انتخاب ندارم.
وی در ادامه تاکید کرد :اگر امروز عضو شورای شهر رشت باقی مانده ام تنها برای ایستادگی در برابر زیاده خواهی های افرادیست که وضعیت امروز شهر مستقیما به علت عملکردشان است.
شورایی که انتخاب شهردارش با تقسیم کرسی های ریاست و هیات رییسه و کمیسیونها ارتباط مستقیم داشته باشد تکلیفش مشخص است و به نظرم آسیب های ناشی از آن از فوایدش بیشتر است.