امیر قهرمانی، نماینده دادستان با اعلام این خبر گفت: ۲۱ کیفرخواست مربوط به ارکان اعتباری و مدیران شعب و ۸ کیفرخواست مربوط به اعضای هیات مدیره است. 

نماینده دادستان افزود: تمام این پرونده ها به دادگاه ویژه ارسال خواهد شد.

منبع: ایسنا