جارستان:ساعتی پیش نامه عدم موافقت با شهرداری حجت جذب از سوی وزارت کشور به شورای اسلامی شهررشت واصل شد.
بدین ترتیب خبر چندروز پیش جارستان در خصوص ملغی شدن شهرداری جذب به طور رسمی تاییدشد.
اینک با توجه به ۷ ماه بلاتکلیفی شهر رشت و بلاتصدی بودن شهرداری ،ضرورت انتخاب شهردار دارای حایز شرایط در دستور اصلی کار شورای شهر قرار می گیرد.