نصب المان میرزا کوچک خان جنگلی در پیاده راه فرهنگی، میدان مصلی، میدان بسیج و چهار راه گلسار به مناسبت سالروز شهادت این روحانی مبارز