جارستان:بالاخره و پس از کش و قوس های فراوان لیستی تقریبا کوتاه از مبالغ پرداختی یادر حال پرداخت به رسانه های مکتوب و مجازی در سال ۹۶ ازسوی شهرداری رشت را منتشر میکنیم این لیست شامل مبالغ هزینه شده تا تاریخ ۵ اسفند۹۶ و مبالغ مرتبط با مناقصات و مزایده ها تا تاریخ مذکور میباشد.

جارستان به عنوان یک رسانه مستقل و به منظور تنویر افکارعمومی متعاقبا لیست پرداختی های شهرداری اعم از مناطق و سازمانها و روابط عمومی این نهاد را نیزدر فاصله سالهای ۹۴ تا ۹۶ به رسانه ها منتشر خواهد ساخت.