جارستان-ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ سراوان رشت ﺑﺎ وﺳﻌﺖ هزار و ۴۸۷ ﻫﮑﺘﺎر در ۱۷ کیلومتری ﺟﺎده رﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان است. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺎدر ﮔﯿﺎﻫﯽ ذﺧﺎﯾﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی زیبا و نزدیکی به مرکز استان برخی از ویژگی های اﯾﻦ ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ است.

پوشش طبیعی این پارک شامل بلوط، ممرز ، انجیلی، توسکا و اوجا است و کاج تدا و کاج سیلوستریس، سرو نقره ای و زربین هم در این پارک کاشته شده است.

این پارک به طور متوسط از ﺷﻤﺎل به ﺟﻨﻮب ۷ هزار و ۶۰۰ کیلومتر و از شرق به غرب ۲ کیلومتر طول دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان