جارستان-مدیرکل تامین اجتماعی گیلان گفت:کارفرمایان گیلانی بیش از ٣ هزار و ٣٢٧ میلیارد ریال به تامین اجتماعی استان بدهکار هستند.

جمیل حق پرست گفت:براساس آخرین آمار بیلان صادره کارگاههای مشمول تامین اجتماعی،کارفرمایان گیلانی تا پایان سال ٩۴،بیش از٣ هزار و٣٠٠میلیارد ریال بابت حق بیمه پرسنل خود به تامین اجتماعی استان بدهکار هستند.

وی ادامه داد: تعداد ٣۶ هزارو ۵٩٠ فقره بیلان کارگاهی بمنظور اعلام دیون کارفرمایان بدهکار در سالجاری صادرشده است که بیانگر مطالبات ٣ هزارو  ٣٢٧میلیارد ریالی تامین اجتماعی گیلان از کارفرمایان هستند.

حق پرست خاطرنشان کرد:از مجموع این رقم،مبلغ ٢ هزار و ٧۵٧ میلیارد ریال بدهی قطعی سالهای گذشته و ۵٧٠ میلیارد ریال مربوط به بدهیهای برآوردی سال ٩۴ است.

وی ادامه داد:شعب سه گانه رشت با مجموع ١۶ هزار و ۲ فقره بیلان و رقمی افزون بر١هزار و ۴٣٨ میلیارد ریال بالاترین میزان و شعبه تازه تاسیس رستم آباد با ۶٨۴ میلیون ریال و صدور ۴١ مورد صورتحساب کمترین رقم مطالباتی را در بین واحدهای تابعه استان دارا است.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان متذکر شد:در حال حاضر تعداد ٣۶ هزارو ٩۵۶کارگاه فعال و ۹ هزار و ۶٨١ واحد نیمه فعال در ٢٧ شعبه تامین اجتماعی گیلان دارای پرونده مطالباتی هستند.

ایسنا