جارستان:با نظر مسعود رهنمامدیرکل ورزش و جوانان گیلان و با حکم فاطمه هاشمی رفسنجانی  رییس فدراسیون بیماری های خاص و پیونداعضا،مهندس محمدباقری هره دشت به عنوان سرپرست  جدیداین هئیت در استان منصوب شد.