جارستان- جلسه انتخاب هیات رییسه شورای شهر رشت با آبستراکسیون تعدادی از اعضای شورا از حدنصاب لازم خارج و لغو شد.

دقایقی پیش در حالیکه کلیه اعضای شورا در ساختمان محل برگزاری جلسه حضور داشتند، به دلایل نامعلومی برخی از اعضا محل شورا را ترک کردند تا جلسه لغو شود. محمود باقری،عباس صابر،مجید رجبی،حسین کارگرنیا، مسعود کاظمی و فرهاد شوقی اعضای طیفی هستند که جلسه را ترک کردند.