جارستان- در نشست دیروز دولتمردان دفاع مقدس، سرلشکر فیروزآبادی جلوی آیت ا… هاشمی رفسنجانی قرار گرفت و به او سلام نظامی گذاشت. عکس منتشر شده این صحنه که توسط عکاس خبرگزاری ایسنا منتشر شد، در فضای مجازی سرو صدای زیادی به راه انداخت.