کار قابل تحسین شهرداری رشت که قسمتی از باغ محتشم را اختصاص داده به اهداکنندگان عضو  و به نام و یاد انها درخت کاشته است