جارستان- قاضی دادگاه کیفری دو شیراز برای نوجوانی به اتهام حمل یک گرم شیشه از مجازات های جایگزین حبس استفاده کرد.

در این پرونده که در آن نوجوانی متهم به نگهداری شیشه است، در دادگاه کیفری دو شیراز رسیدگی و با توجه به اظهارات شاکی و گزارش نیروی انتظامی ارتکاب این جرم از سوی متهم محرز است. این نوجوان نزد قاضی پرونده نیز به بزه ارتکابی اعتراف کرد و در راستای اعمال مجازات های جایگزین حبس، حکم جالبی برای این متهم صادر شد.

قاضی پرونده با توجه به سن کم متهم و بی سواد بودن وی نامبرده را به یادگیری سواد ظرف یک سال در کانون اصلاح و تریبت محکوم کرد.

جام نیوز/