جارستان/در حاشیه مراسم توزیع مدال سکوی سه متربانوان اتفاق جالبی افتاد و آن اجرای مراسم خواستگاری توسط یک زوج چینی بود .هی زی ، دختر خانم شیرجه رو بعد از دریافت مدال نقره ناگهان با پیشنهاد ازدواج غیرمنتظره ای از سوی کین کای عضو تیم مردان چین روبه رو شد که با جعبه انگشتری روبه رویش ایستاده بود … عکس ها اتفاق را توضیح می دهند . دو شیرجه روی عاشق که به هم رسیدند.