جارستان-در پی احتمال محرومیت مهدی رحمتی
البته احمدی نژاد به خاطر این عکس محروم نشد!