جارستان- در حاشیه خبر تاثیر پارازیت بر افزایش ناباروری ، محمدرضا ثقفی این کارتون را در شرق منتشر کرد

شرق