جارستان-رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران گفت: خطوط عابر پیاده به دلیل کیفیت موادی که استفاده می شود، از کیفیت پایینی برخوردار است و برای عابران پیاده مشکلاتی را ایجاد کرده است.

اقبال شاکری به لغزندگی خطوط عابر پیاده در روزهای بارانی و برفی اشاره کرد و گفت: این مشکل وجود دارد و در شورا نیز به آن رسیدگی کرده ایم و موضوع را به شهرداری نیز منتقل کرده ایم.

وی ادامه داد: اگر ضریب اصطکاک خطوط عابر پیاده بالاتر برود، خطوط در فاصله زمانی کوتاهی محو می شوند. به دلیل ماندگاری خطوط سفید از موادی استفاده می شود که چندان کیفیت ندارد و در ایام بارانی و برفی لغزنده هستند. در حال چاره اندیشی برای حل این مشکل هستیم و اگر دقت کرده باشید خطوط اضافه در مسیر بزرگراه ها پاکسازی شده اما همچنان این موضوع را از معاونت حمل و نقل پیگیری می کنیم.

در صحن شورا ناایمن بودن خطوط عابر پیاده را تذکر خواهم داد

محمد حقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه خطوط عابر پیاده محل امن تردد عابران پیاده هستند و باید مواد آنها از جنسی تهیه شود که هیچگونه لغزندگی نداشته باشند، گفت: این موضوع را در صحن شورا تذکر خواهم داد.

ابوالفصل قناعتی عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران نیز در این رابطه گفت: ما این موضوع را بارها تذکر داده ایم اما اتفاقی نیفتاده است. مشکل اصلی ماده ای است که در این خطوط به کار گرفته می شود و باعث شده امنیت مکانی که باید امنیت عابران پیاده را تامین کند به خطر بیفتد. اما باز هم این موضوع را از معاونت حمل و نقل پیگیری می کنیم.

  خبرنگار مهر