جارستان-یک مرد به طرز دیوانه واری هفت زن را با خودرویش زیر گرفت.
 یک مرد در چین به طرز دیوانه واری هفت زن را با خودرویش زیر گرفت.
گفتنی است سه تن از این زنان در دم جان باختند و چهار نفر دیگر در بیمارستان بستری شدند.