جارستان- رئیس سازمان چای کشور گفت: امروز ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به حساب چایکاران پرداخت شد.

، محمدولی روزبهان گفت:امروز ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به حساب عابر بانک سپه چایکاران پرداخت شد.

رئیس سازمان چای کشور افزود:جمع مطالبات پرداخت شده به ۱۸۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسید.

روزبهان ادامه داد: به این ترتیب تاکنون ۸۰ درصد از کل مطالبات چایکاران پرداخت شد.بخش دیگری از مطالبات چایکاران در چند روز آینده به حساب آنان واریز خواهد شد.

ایلنا از رشت