جارستان-مسعود رهنما مدیرکل ورزش و جوانان گیلان، عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی کاراته شد.

با حکم رئیس فدراسیون جهانی کاراته، دکتر مسعود رهنما مدیرکل ورزش و جوانان گیلان بعنوان عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی کاراته منصوب شد.

این حکم از طرف آنتونی اسپینوز رئیس فدراسیون جهانی کاراته و به پیشنهاد کان کاسیس رئیس کمیته فنی فدراسیون ابلاغ شده است.

بر اساس این حکم دکتر مسعود رهنما مدیرکل ورزش و جوانان گیلان و سرمربی سابق تیم های ملی کاراته بعنوان عضو فدراسیون جهانی کاراته منصوب شد.

به گزارش ایسنا