جارستان-مهدی حبیبی تنها ورزشکار وینگ سوت یا همان سقوط آزاد با لباس بالدار در ایران بود که در سانحه‌ای حین سقوط آزاد در کشور سوئیس درگذشت. این ویدیویی از آخرین سقوط آزاد او از کوه بیستون است