جارستان- هفته نامه توفیف شده یالثارات که البته همچنان منتشر می شود، در آخرین شماره خود احمد توکلی را با عنوان “فقیه درس خوانده انگلیس” مورد حمله شدید قرار داد.

۶۲۱۴۴۹_۱۱۴